Patiënten login

Huisregels Fysiotherapie

Om de behandeling fysiotherapie zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf de volgende informatie geven;

 1. Uw afspraken worden genoteerd op een afsprakenkaartje. Wij verzoeken u dit kaartje elke behandeling mee te nemen om de vervolgafspraken vast te leggen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.
 2. Indien u verhinderd bent, graag de afspraak tenminste 24 uur van tevoren afzeggen. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht.
 3. U wordt verzocht zelf een grote handdoek of badlaken mee te brengen.
 4. Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen die om welke reden dan ook niet verhaald kunnen worden bij uw verzekering, worden bij u in rekening gebracht. U krijgt hiervan een nota.
 5. Wij werken zoveel mogelijk op tijd. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de daadwerkelijke behandeling. Als u langer moet wachten informeert u aan de balie of bij de andere aanwezige fysiotherapeuten.
 6. U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is een nog betere en efficiëntere wijze van behandeling te verkrijgen.
 7. Wij vragen u wijzigingen van verzekeringsgegevens en/of persoonsgegevens tijdig aan ons door te geven.
 8. Fysiotheek Gilze begeleidt stagiaires fysiotherapie en fitness. Indien u niet behandeld wenst te worden door een stagiaire kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut.
 9. Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een ander personeelslid kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of de praktijkeigenaar Johnny van Bijsterveldt. Uw klacht zal worden behandeld conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 10. Wanneer u een reanimatieverklaring heeft, is het uw verantwoordelijkheid dit aan ons te melden.
 11. Fysiotheek Gilze heeft het recht op het maken en vertonen van beeldmateriaal van derden die aan de praktijk zijn verbonden, via alle mogelijke kanalen. Dit recht geldt binnen de hedendaagse zaken van de praktijk, maar ook tijdens activiteiten die onlosmakelijk aan de praktijk zijn verbonden. Voor cliënten geldt dit alléén tijdens de oefentherapie in de oefenzaal.
 12. Van de huisregels van fysiotherapie dient u op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

Algemene aansprakelijkheid
Fysiotheek Gilze is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt zelf gedragen, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van werknemers van Fysiotheek Gilze. Voor schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de cliënt, zal diegene aansprakelijk gesteld worden.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van medische en administratieve gegevens om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd, zie hiervoor Privacy Policy Fysiotheek Gilze.

Rechten en plichten
In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten. Hierop is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Enkele belangrijke bepalingen zijn: Informatieplicht, toestemmingsvereiste, recht op privacy (zie Privacy Policy Fysiotheek Gilze), recht op inzage dossierplicht, geheimhoudingsplicht en goed hulpverlenerschap.