WELKOM BIJ FYSIOTHEEK GILZE

Fysiotheek Gilze is al jaren een begrip in Gilze. Hét gezondheidscentrum waar u terecht kunt voor fysiotherapie, fitness en verandering van uw leefstijl.
Onder begeleiding van een professioneel en gespecialiseerd team biedt Fysiotheek Gilze u de mogelijkheid om te werken aan ‘de beste versie’ van uzelf.

Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar binnen onze openingstijden via 0161-452805 of info@fysiotheekgilze.nl
Om u snel van dienst te kunnen zijn zal onze administratrice u elke werkdag tussen 07:30 uur en 13:30 uur te woord staan.

Onze openingstijden

Maandag 7.30 – 22.00 uur
Dinsdag 7.30 – 22.00 uur
Woensdag 7.30 – 22.00 uur
Donderdag 7.30 – 22.00 uur
Vrijdag 7.30 – 19.00 uur
Zaterdag 9.00 – 13.00 uur
Zondag 9.00 – 12.00 uur

*Klik hier voor de aangepaste openingstijden

Privacy Policy

Fysiotheek Gilze hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotheek Gilze houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gevraagd;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotheek Gilze zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via tel.nr: 0161-45 28 05 of via email: info@fysiotheekgilze.nl

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Persoonsgegevens van patiënten en/of cliënten worden door Fysiotheek Gilze verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. de (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of het abonnement;

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotheek Gilze de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer (privé en/of zakelijk);
 • E-mailadres;
 • Foto (van het gezicht);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN nummer;
 • ID – of paspoortnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotheek Gilze opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en vervolgens 20 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotheek Gilze verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De verwijzing.

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotheek Gilze de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • AGB code.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotheek Gilze opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en vervolgens 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder, lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Fysiotheek Gilze verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via sociale media;

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotheek Gilze de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotheek Gilze opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)gedurende de periode dat u gezien wordt als een prospect, stakeholder, lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gevraagde gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij maken gebruik van een derde partij voor;

 • het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotheek Gilze bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotheek Gilze van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke – of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens hebben mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fysiotheek Gilze
Augustinastraat 14
5126 GK Gilze
Tel.nr: 0161-452805
Email adres:
info@fysiotheekgilze.nl